Top Panel

Устав

 

 

 

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ” 

 

Гр. София

 

          Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на юридическо лице с нестопанска цел, сдружение “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ”, относно наименованието; седалището; целите и средствата за тяхното постигане; вида дейност; предмет на дейност; органи на управление; правомощията на органите на сдружението; правилата относно начина на представляване на сдружението; правилата относно възникването и прекратяването на членството, както и реда за уреждане на имуществените отношения при прекратяване на членството; срока, за който е учредено сдружението; реда за определяне на размера и начина на внасяне на имуществените вноски и начина на разпределение на останалото имущество след удовлетворяването на кредиторите. 

 

І. НАИМЕНОВАНИЕ 

 

Чл. 1Наименованието на юридическото лице с нестопанска цел, сдружение е “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ”.

 

ІІ. СЕДАЛИЩЕ

 

             Чл. 2Седалището на “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ” е гр. София, р-н “Лозенец”, ул. “Момин кладенец” № 1, сутерен.

 

ІІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

             Чл. 3Основните цели на сдружението са: насърчаване дейността и развитието на регионалните медии в страната и представителството им пред държавните органи; участие в разработването на проекти на нормативни актове, регулиращи работата на регионалните медии; участие в разработването на национални стратегии и политики за развитието на регионалните медии; кандидатстване по проекти за кредитиране по всички Европейски и световни програми, действащи на територията на Източна Европа и Балканите; събиране и координация на информацията за насоките на развитие на работата на отделните регионални медии с цел извършване на обем между членовете на сдружението; организиране обмен на информация между членовете на сдружението във връзка с обществения и политическия живот в стланата; осигуряване на информационно - технически, технологичен и ноу - хау обмен с други сдружения на медии в страната и чужбина; представителство на регионалните медии пред административни органи и трети лица.

 

          Чл. 4 Средствата, чрез които ще се осъществяват целите на сдружението са: поставяне на обществено обсъждане на значими за развитието на регионалните медии проблеми с цел законодателното им разрешаване; предоставяне на възможности и организиране на квалифицирано обучение на журналисти, ръководители на рекламни и разпространителски отдели, както и ръководители на медии; създаване и поддръжка на база данни от журналистически и фото - материали за обществения и политическия живот в страната чрез изграждането на собствен WEB - сайт; квалифицирана помощ при подготовка на документите на членовете на сдружението при кандидатстване за кредитиране по всички Европейски и световни програми, действащи на територията на Източна Европа и Балканите; осигуряване на пълна, обхватна и актуална информация за търговската практика и новостите в законодателството в страната и чужбина, относно развитието и функционирането на регионалните медии; осъществяване и поддържане на контакти с агенции за набиране и обучение на персонал в страната; предлагане на бизнес консултации, изработване на бизнесплан за нуждите на членовете на сдружението, както и изработване на икономически анализ при кандидатстване за банков кредит; рекламиране на сдружението и членовете му на български и английски език в Интернет; включване с предимство на членовете на сдружението в организирани посещения  на търговски панаири и изложения; предоставяне на информация за обявени конкурси за проекти в областта на медиите, финансирани от организации, предстоящи форуми, статистически данни и консултации в областта на медиите, участие в семинари и дискусии, организирани от всички агенции и асоциации, работещи в областта на медиите; специализирана помощ при разработване на рекламни и презентационни материали на членовете на сдружението, а така също и при осъществяване на контакти с чужди инвеститори, донорски организации и институции; създаване на “Консултантско звено”, където членовете на сдружението ще получават информация, необходима им при изготвяне на журналистически материали; посредничество между сдружението и висши учебни заведения и колежи в страната с цел наемане на работа; регистрация на сдружението в “Глобална технологична мрежа” /GTN/, финансирана от Американската агенция за международно развитие / USAID/ безплатно, предлагаща възможности за търсене на клиенти в Балканския регион и Африка, както и запитвания и търсене на доставчици в САЩ и региона необходими за членовете на сдружението материали, технологии и оборудване; организиране на конкурс “Най - добра регионална медия на годината”; регистрация в “US commersial service” към Американското търговско министерство; посредничество между членовете на сдружението и франчайзорганизациите в Европа и Балканите; участие в електронните консултации на Световната банка по “Стратегията за подпомагане на страната” за периода 2002 - 2007г.; издаване на годишен каталог на регионалните медии в Р. България.

 

Сдружението има свое имущество и бюджет, собствена счетоводна дейност и банкова сметка в лева и валута.

 

          Имуществото на сдружението се състои от право на ползване на обекти, помещения, материална база и от парични средства, предоставени от други сдружения, организации и спонсори, както и от встъпителните членски вноски от членовете.

 

          Имуществото на сдружението е променлива величина. Бюджета се формира от:

 

          - членски внос;

 

          - спонсорство;

 

          - дарения 

 

- реклама и др. приходи и постъпления в допустими от закона форми

 

ІV. ВИД ДЕЙНОСТ       

 

Чл. 5 “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ МЕДИИ” е юридическо лице с нестопанска цел, сдружение, осъществявайки дейността си в частна полза.

 

V. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

          Чл. 6, ал. 1Предмета на дейност на сдружението е: представляване интересите на регионалните медии в името на развитието им като равнопоставени участници в медийния пазар в страната; посредничество между регионалните медии и държавните институции; подобряване на бизнес - средата на медиите чрез участие в съставянето и обсъждането на проекти на нормативни актове, закони и стандарти; участие в програмите на Европейския съюз и Световните икономически организации, действащи на територията на Р. България и Балканите, както и всяка друга дейност не забранена от законите на страната, отнасяща се до постигане на целите, визирани в настоящия устав.

 

           ал. 2 Сдружението извършва следната стопанска дейност, свързана с основния му предмет:

 

 1.Информационни и маркетингови услуги. 

 

2.Изготвяне на бизнес консултации, бизнес - план и др.. 

 

3.Организиране на специализирани курсове, семинари, изложения и конкурси. 

 

4.Предоставяне на консултантски услуги - данъчни, счетоводни и правни.

 

 

 

5.Обучение и повишаване на квалификацията в областта на фирменото управление. 

 

6.Създаване и поддръжка на база данни от журналистически и фото - материали за обществения и политически живот в страната чрез изграждането на собствен WEB - сайт. 

 

7.Посредническа дейност по информиране и намиране на работа.

 

          ал. 3 Сдружението не разпределя печалба от своята стопанска дейност, като приходите се използват изцяло за постигане на определените в Устава му цели и задачи.

 

          ал. 4 Извършването на допълнителна стопанска дейност от сдружението се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.     

 

 

 

VІ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

           Чл. 7, ал. 1Върховен орган на сдружението е общото събрание.

 

          ал. 2Управителен орган на сдружението е управителния съвет.

 

           ал. 3 Членовете на сдружението могат да бъдат представлявани и от упълномощени от тях лица, като в пълномощното следва да бъде изрично указано, че се отнася за участие в Общото събрание на сдружението, като същото следва да бъде издадено за конкретното заседание на събранието с указания дневен ред.

 

           ал. 4  Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.

 

           ал. 5  Пълномощниците имат право да представляват само един член на сдружението в Общото събрание.

 

  

 

VІІ. ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРАВИЛА ОТНОСНО НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

 

 

 

          Чл. 8Общото събрание се състои от всички членове на сдружението.

 

           Чл. 9, ал. 1 Общото събрание:

 

 1.       изменя и допълва устава 

 

2.       приема други вътрешни актове 

 

3.       избира и освобождава членовете на управителния съвет

 

 4.       изключва членове 

 

5.       взема решения за откриване и закриване на клонове

 

 6.       взема решения за участия в други организации

 

 7.       взема решение за преобразуване или прекратяване сдружението

 

 8.       приема основните насоки и програма за дейността на сдружението

 

 9.       приема бюджета на сдружението

 

 10.     взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и встъпителната вноска

 

 11.     приема отчета за дейността на управителния съвет

 

 12.     отменя решенията на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението

 

 13.     назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението, освен в случай на несъстоятелност

 

 14.     освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет

 

 15.     определя годишното възнаграждение на членовете на Управителния съвет

 

 

 

          ал. 2 Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на сдружението

 

           ал. 3Решенията на общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението

 

           ал. 4Решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

 

           ал. 5Решенията на органите на сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересованите членове на сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по - късно от една година от датата на вземане на решението.

 

           ал. 6Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по - късно от една година от датата на вземане на решението

 

           Чл. 10, ал. 1 Общото събрание се свиква от управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, където се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай управителния съвет в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на общото събрание, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

 

           ал. 2 Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква

 

           ал. 3 Поканата се обнародва в ДВ и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най малко един месец преди насрочения ден.

 

           Чл. 11 Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по - късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

 

           Чл. 12, ал. 1Всеки член на общото събрание има право на един глас.

 

           ал. 2 Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до : 

 

1.       него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително 

 

2.       юридически лица, в който той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения 

 

          Чл. 13, ал. 1 Решенията на общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

 

           ал. 2 Решенията по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 7 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите 

 

          ал. 3 По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

           ал. 4  Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона влизат в сила след обнародването им.

 

           ал. 5 За заседанията на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се подписва от Председателя и Секретаря на събранието, и от Преброителите на гласовете. Към протокола се прибавя списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание. 

 

           Чл. 14, ал. 1 Управителния съвет се състои най - малко от три лица - членове на сдружението. Юридически лица, които са членове на сдружението, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок до пет години. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение. Те трябва да:

 

 1.притежават подходяща професионална квалификация и опит

 

 2.не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление

 

 3.не са привлечени като обвиняеми по наказателно дело за извършване на умишлено престъпление

 

           ал. 2 Управителния съвет избира от своя състав Председател. Тай може да избере и един заместник - председател от членовете си. Зам. Председателя подпомага работата на председателя и координира административната и организационната дейност на сдружението.

 

           ал. 3 По решение на общото събрание функциите на управителния съвет могат да се изпълняват и от едно лице - управител.

 

           Чл. 15 Управителния съвет :

 

 1.       представлява сдружението, чрез Председателя на УС, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове

 

 2.       осигурява изпълнението на решенията на общото събрание

 

 3.       разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава

 

 4.       подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет

 

 5.       подготвя и внася в общото събрание отчет  за дейността на сдружението

 

 6.       определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи солидарна отговорност за това

 

 7.       определя адреса на сдружението 

 

8.       взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган 

 

9.       изпълнява задълженията предвидени в устава 

 

10.     изготвя периодично предвидената в Закона за счетоводство отчетна информация за дейността на сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност 

 

11.     приема нови членовете на сдружението 

 

          Чл. 16, ал. 1 Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

 

           ал. 2 Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

 

           ал. 3 Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

 

           ал. 4 Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията свързани с ликвидацията и чл. 15, т. 3 и 6 - с мнозинство от всички членове

 

           ал. 5 Управителния съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки  и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

 

           Чл. 17, ал. 1Юридическото лице с нестопанска цел изразява волята си и извършва правни действия чрез своите органи. То се представлява от Председателя на управителния съвет. Председателят на сдружението:

 

 1.организира изпълнението на решенията на Управителния съвет

 

 2.организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество

 

 3.сключва трудовите договори със служителите на сдружението по решение на Управителния съвет

 

 4.представлява сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет и Общото събрание

 

 5.докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението

 

           ал. 2 По съдебни спорове между юридическото лице с нестопанска цел и управителния му орган, съответно членове на управителния орган, юридическото лице може да се представлява и от избрани от общото му събрание едно или няколко лица.

 

           ал. 3Юридическо лице с нестопанска цел може да участва в работата на орган на юридическото лице с нестопанска цел чрез своя представител или упълномощено от него лице.

 

           ал. 4 Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение на по - голямо от 10 /десет/ на сто от средногодишната нетна стойност на активите на сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на съвета е най - малко в размер на средната годишна работна заплата в сдружението.

 

           ал. 5 Председателя на Управителния съвет получава годишно възнаграждение в двоен размер на възнаграждението на останалите членове на Управителния съвет

 

           ал. 6 В случай, че някой от членовете на Управителния съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за половин година

 

   

 

VІІІ. ПРАВИЛА ОТНОСНО ВЪЗНИКВАНЕТО И ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ЧЛЕНСТВОТО, КАКТО И РЕДА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

 

           Чл. 17Членуването в сдружението е доброволно. Той е открит за членуване на физически и юридически лица, които имат един от следния предмет на дейност: изработка и разпространение на информация с обществена значимост в печатен, радио - или телевизионен формат на територията на не повече от три области в Р. България с цикличност не по - малка то един път месечно, които са съгласни с Устава и споделят целите на сдружението.

 

           Чл. 18 Новите членове на сдружението се приемат с решение на Управителния съвет. За целта, кандидатът за член отправя чрез Председателя на сдружението писмена молба до Управителния съвет. Тази молба се разглежда на първото заседание, след изтичане на eдномесечен  срок от постъпването й, при което кандидатът за член трябва да заяви, че е запознат с разпоредбите на настоящия Устав и е съгласен с тях, и че споделя целите на сдружението.

 

           ал. 2 Решението на Управителния съвет по приемане на нов член, подлежи на обжалване в двуседмичен срок от узнаването му пред Общото събрание на сдружението.

 

           ал. 3 Новоприетите членове на клуба се вписват в Книгата на членовете, с тяхното местоживеене, адрес, паспортни данни и ЕГН, в която книга първоначално са вписани членовете - учредители.

 

           Чл. 19, ал. 1 Всеки член има право да участва в управлението на сдружението, да бъде информиран за неговата дейност, да се ползва от имуществото му и от резултатите от дейността

 

           ал. 2 Членът не отговаря  лично за задълженията на сдружението.

 

           ал. 3 Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

 

           ал. 4  Всеки член на сдружението е длъжен:

 

 1.       Да спазва настоящия Устав, да изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

 

 2.       Да съдейства за постигане целите на сдружението.

 

 3.       Да заплати при постъпването си встъпителен членски внос и редовно да плаща членски внос, чийто размер се определя по решение на Общото събрание.

 

           ал. 5 Членския внос се плаща годишно. Встъпителната членска вноска е равна на членския внос, определен за съответната година.

 

           ал. 6  Срокът за внасянето на членския внос е до края на първото тримесечие за съответната година. За членовете приети през годината, срокът за плащане на членския внос е до изтичането на три месеца, считано от датата на влизане в сила на решението за приемането им като членове на дружението. Върху просрочения членски внос се дължи лихва, равняваща се на основния лихвен процент, определен от БНБ.

 

           Встъпителната вноска се плаща в едномесечен срок от влизане в сила на решението за приемане на съответното физическо или юридическо лице като член на сдружението.

 

           ал. 7 По решение на Общото събрание членовете на сдружението могат да правят целеви вноски за постигане на определена цел, определена с решение на Общото събрание. В решението си Общото събрание определя целта, размера и начина на събиране на вноските. Решението се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите членовете на сдружението на събранието.

 

           ал. 8 Членовете на сдружението могат да му предоставят парични средства под формата на заем или недвижими имоти и движими вещи под наем.  

 

           Чл. 20, ал. 1 Членството се прекратява :

 

 1.       с едностранно волеизявление до сдружението

 

2.       със смъртта или поставянето под пълно запрещение

 

3.       с изключванe

 

4.       с прекратяване на юридическото лице с нестопанска цел

 

             ал. 2Решението за изключване се взема от общото събрание при поведение, което прави по - нататъшното членство несъвместимо.

 

             ал. 3Отпадане поради системно неучастие в дейността се констатира по документите на сдружението. 

 

ал. 4 Член на сдружението се изключва с мотивирано решение на Управителния съвет в случайте: 

 

1.при системно нарушаване на Устава 

 

2.когато с действията си уронва престижа на сдружението 

 

3.при невнасяне на три последователни членски вноски.

 

           Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението в едномесечен срок от получаването на писменото съобщение за това.

 

             Чл. 21Уреждането на имуществените отношения при прекратяване на членството се решават от общото събрание на сдружението след приемане на годишния счетоводен отчет. В случай на непогасени задължения на бившия член към сдружението се извършва прихващане от вземанията му от сдружението.  

 

  

 

ІХ. СРОК, ЗА КОЙТО Е УЧРЕДЕНО СДРУЖЕНИЕТО 

 

          Чл. 22Сдружението не се ограничава със срок 

 

 

 

Х. НАЧИН НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСТАНАЛОТО ИМУЩЕСТВО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

 

 

 

           Чл. 23, ал. 1Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от общото събрание. Ако решение не е било взето до прекратяването, то се взема от ликвидатора.

 

           ал. 2 Ако не съществуват лица по ал. 1 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на сдружението. Общината е длъжна да използува полученото имущество за дейност, възможно най близка до целта на прекратеното сдружение

 

           ал. 3 Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 2 с изключение на дължимото им възнаграждение. 

 

          ал. 4 Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 - 3, отговарят за задълженията на прекратеното сдружение до размера на придобитото

 

 

 

ХІ. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО 

 

          Чл. 24, ал. 1Сдружението може да се преобразува в друг вид юридическо лице с нестопанска цел, да се влива, слива, отделя и разделя.

 

           ал. 2 След отделяне или разделяне юридическите лица с нестопанска цел отговарят солидарно за задълженията, възникнали по преобразуването им.

 

           ал. 3 Членовете на юридическите лица с нестопанска цел, които са се слели или влели, стават членове на новото юридическо лице с нестопанска цел, а членовете на юридическото лице с нестопанска цел, което се е разделило - членове на новообразуваните юридически лица с нестопанск а цел, по техен избор.   

 

ХІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО И ЛИКВИДАЦИЯ

 

           Чл. 25, ал. 1Сдружението се прекратява :

 

 1.       с изтичане на срока, за който е учредено

 

2.       с решенише на върховния си орган

 

3.       с решение на окръжния съд по седалището на сдружението, когата :  

 

          а/не учредено по законовия ред

 

           б/ извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави

 

           в/ е обявено в несъстоятелност

 

           ал. 2 Решенията на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора 

 

          ал. 3 Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици

 

           ал. 4 В случайте на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор 

 

          Чл. 26, ал. 1 При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация 

 

          ал. 2 Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице

 

           ал. 3 Ако ликвидатор не е определен по реда на ал. 2, както в случая на чл. 25, ал. 1, т. 2, той се определя от окръжния съд по седалището на сдружението

 

           ал. 4 Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговски закон.

 

           Чл. 27 След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на юридическото лице с нестопанска цел от окръжния съд по седалището на сдружението.

 

 

 

ХІІІ. ПИСМЕНИ АКТОВЕ

 

           Чл. 27Всяко писмено изявление от името на сдружението трябва да съдържа неговото наименование, седалище, адрес, както и данни за неговата регистрация, включително и Булстат номер. 

 

Настоящия Устав е приет единодушно от всички присъствали членове - учредители на 15.03.2002г. и има еднаква сила по отношение на учредителите на сдружението, както и на присъединените по-късно лица в съответствие с процедурата, предвидена в него. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

Кой е тук сега

We have 66 guests and no members online

Нови потребители

  • tubepornvidtop1
  • ytizyq
  • izokakij
  • bndvict
  • martina

Статистики

  • Visitors : 6
  • Articles : 6050
  • Web Links : 2
  • Articles View Hits : 1544090

Търсене